Müşteri Kabul Politikası

 

1.           Amaç Kapsam

albcoin, www. albcoin.com internet sitesi ve mobil platformlarında kripto para alım satımında bulunmak isteyenleri, Müşteri Tanı esaslarına göre belirlenmiş olan müşteri kabul politikası kriterlerine göre değerlendirir.

 

2.           Albcoin, Dijital Varlık, Kripto Para Alım – Satım Faaliyetleri

albcoin, platform faaliyetlerini münhasıran elektronik ortamda gerçekleştirir. Dijital varlık, kripto para alım – satım faaliyetlerinin tamamını fiziki bir işyeri bulunmaksızın ve müşteri ile yüz yüze olmaksızın, www. albcoin.com internet sitesi ve mobil platformlarında, elektronik ortamda gerçekleştirir.

Türkiye’de mukim bankalar vasıtasıyla sunulan hizmete ilişkin tahsilat ve ödeme işlemleri, elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilmektedir.

 

3.           Üyelik: Belge/Bilgiler

Kullanıcılar sitede hesap sahibi olmak için bir üye formu doldururlar. İşlem yapmak isteyen kullanıcılar kimlik ve adres bilgilerini belgeler. Aksi takdirde, albcoin işlem yapmamak ya da hesabı durdurma hakkını tek taraflı olarak saklı tutar.

Müşterinin elektronik ortamda alınan üyelik başvurusunda, kimliğe ilişkin bilgilerin (Adı, soyadı, doğum tarihi, uyruğu, Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular için yabancı kimlik numarası) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanı kullanılarak sorgulanması yoluyla teyit edilir.

Tüm tahsilat ve ödemeler, kimlik bilgileri teyit edilerek üyeliği kabul edilmiş kişinin kimlik bilgileri ile uyumlu bir banka hesabı vasıtasıyla yapılır.

 

4.           Uygulama İlkeleri

Şirket, müşteri tanı ilkeleri çerçevesinde, kimlik tespitine ilişkin olarak; yasal düzenlemelerde belirlenen/istenen bilgi ve belgeleri, tespit ve gerekenleri teyit eder, belgelerin kendi içinde tutarlı olup, olmadığına dikkat eder, müşterinin Şirketi tercih etme sebebi, iş ve mesleği, gelir getiren ana iş konusu, işyeri, faaliyet yeri konularında bilgi sahibi olur.

Şirket sürekli iş ilişkisi tesisinde kullandığı özel soru setleri, formlar, çerçeve sözleşmeler kullanabilir. Müşterilerden gerekli evrak ve resmi belgeleri, bilgi formları temin eder ve gerekli incelemeleri müteakip, risk değerlendirmesi sonucu ticari ilişkiye başlanıp, başlanmayacağına karar verir.

Şirket sürekli iş ilişkisi tesisinde tutar gözetmeksizin, şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin, daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin, kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit eder.

Kimlik tespiti, iş ilişkisi tesisinden veya işlem yapılmadan önce tamamlanır.

Müşteri bilgilerine ilişkin kayıtlar ve belgeler elektronik ortamda saklanır ve yetkili kişilerin erişimine açık tutulur.

Kimlik tespit kapsamında alınan bilgilerin teyidi amacıyla kullanılan belgelerin gerçekliğinden şüphe duyulması durumunda imkânların elverdiği ölçüde, belgeyi düzenleyen kişi ya da kuruma veya diğer yetkili mercilere başvurmak suretiyle belgenin gerçekliğini doğrular.

Şirket, Yüz yüze olmayan işlemler yapılmasını mümkün kılan sistemleri kullanarak gerçekleştirilen üzere “ve kimlik tespitini gerektiren” müteakip işlemlerde ise müşteri kimliğinin doğrulanmasına ve kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerin güncel tutulmasına yönelik gerekli tedbirleri alır.

Müşterinin bir başkası hesabına hareket edip etmediğinin ve işlemin gerçek faydalanıcısının kimliğinin tespit edilmesi için gerekli tedbirler alınır.  Başkası hesabına hareket edilip edilmediğine ilişkin müşterinin beyanı alınır. Bu beyan müşteri sözleşmesinde belirtilir ve üyelik formunda da yer alır.

Bir başkası hesabına hareket eden kimse bu durumunu beyan etmek zorundadır. İşlemi talep eden kimse, bir başkası hesabına hareket ettiğini beyan ettiğinde, işlemi talep edenin kimliği ve yetki durumu ile hesabına hareket edilenin kimliği tespit edilir.

Kişinin başkası hesabına hareket etmediğini beyan etmesine rağmen kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket ettiğinden şüphelenilmesi halinde gerçek faydalanıcının ortaya çıkarılması için makul ölçülerde araştırma yapılır.

Şirket, işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri alır.

Şirket sıkılaştırılmış müşterilerin tanınması için risk yönetim prosedürü ile belirlediği tedbirleri uygular.

 

5.           Müşteri Olarak Kabul Edilemeyecek Kişi ve Kurumlar

Aşağıdaki kişi ve kuruluşlar müşteri olarak kabul edilmez.

-             Kimlik tespiti yapılamayan veya iş ilişkisinin amacı hakkında yeterli bilgi edinilemeyenler.

-             Gerçek kimliğinden farklı bir ad altında işlem yaptırmak isteyen, müşteri tanıtıcı bilgi ve formlarını doldurmaktan kaçınan, bu konuda isteksiz olan veya yanıltıcı, teyit edilemez bilgiler veren kişi ve kurumlar.

-             Suç Gelirlerinin Aklanması, Terörizmin Finansmanı ve Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi kapsamında yetkili kuruluşlar tarafından yayımlanmış olan yaptırım listelerinde (OFAC Listesi, BM Konsolide Listesi, T.C. Terörden Arananlar Listesi vb. Diğer) yer alan kişi ve kuruluşlar.

-             Tabela Bankaları (Shell Bank), Shelf and Shell Şirketler.

-             Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe duyulması nedeniyle kimlik tespiti ve teyidinin tekrar yapılması gereken ancak bunun yapılamadığı durumlarda söz konusu müşteriyle iş ilişkisi sona erdirilir. 

-             Yasadışı bahis, kumar, tefecilik vb Kanunlarca yasaklanmış alanlarda faaliyet gösterenler veya bu kapsamda faaliyet gösterdiği konusunda şüphe duyulanlar müşteri olarak kabul edilmez, varsa mevcut iş ilişkisi sona erdirilir.